PHOTOS
St. Alphonsa pray for us
ST. MARY'S FORANE CHURCH
BHARANANGANAM  ANAKALLU
KOTTAYAM DT. 686578
PHONE 048220237144, 238145